Thursday, 21 July 2016

प्रार्थना

प्रार्थना

पाण्याच्या थेंबातली
तहान मला समजू दे
अन्नाच्या कणातली
भूक जाणवू दे

डोळ्यातल्या पाण्यातली
वेदना मला कळू दे
हातावरच्या रेषांमधले
कष्ट उमजू दे

समजू दे मनामनातून
बांधायची असते एक वाट
आपले-परके,माझे-तुझे
विसरून जायचे असते क्षणात

जागे असू दे भान माझे
जगण्यातल्या आपुलकीचे
सुखासोबत दु:खदेखील
हळूच आहे कुरवाळायचे

अर्थाशिवाय शब्द नुसते
पोकळ आहेत समजू दे
देव नको आधी मला
'माणूस'होणेच जमू दे!