Saturday, 8 November 2014

गंध वेडगंधवेड्या चेतनेचे
हळू उमलावे अंतरंग अन्
खोल श्वासात माझ्या
मोहोळ सुखाचे जागावे    


पाकळीने उलगडावे
तलम धुक्याच्या पहाटे
मऊमोकळे सावरीचे  
बंध मनाचे हे व्हावे 

उमलावे हलके हलके
मधू गंधित माखावे  
गुज मनीचे ओळखता 
मौन व्हावे लाजरे रंध्रात प्राण अवघे
झाले बघ गोळा रे 
पेशीत निळेजांभळे
अधीर आभाळ उमटावे

विरघळावे द्वैत असे
प्राण प्राणात मिस
ळावे 
मी न उरावे माझ्यासाठी
अवकाश तुझेही मी व्हावे. 


-अनन्या.