शुक्रवार, २६ सप्टेंबर, २०१४

क्षण एक स्वत:शी!


वाहता वाहता क्षणभर 
थांबुनी हलकेच स्वत:शी
गुंफुनी घ्यावा धागा धागा     

मग टाकावे पाऊल पुढती 

स्वस्थ थांबावे अन् मुरवावे
क्षण काळाचे स्वत:त काही
बदलता भवताल घडावे
अधिक मोकळे अंतरंग मनस्वी

मी बदलावे, 
बदलावे तू ही
स्निग्ध ऊबेने अंतरातली
निरगाठही हलकेच सुटावी

सोबत यावा काळ असाही
क्षण काळाचे भेदून अंतर
आज जोडूनी उद्या बनावे
अधिक जाणते,अधिक सुंदर!  
-अनन्या.